Campos

Àrees

En data de 20 de juny de 2019, la batlessa va nomenar els delegats de les distintes àrees de gestió de l’Ajuntament de Campos en aplicació de les atribucions que li confereixen els articles 43 i següents i 115 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

En cada secció d’aquest apartat de la web podreu descobrir en què consisteix cada àrea de gestió de l’Ajuntament, quin regidor n’és el responsable, els documents i enllaços corresponents, els tràmits a realitzar i tota la informació que pugui ser del vostre interès.